Åmot bro stengt

Brev til Bymiljøetaten 01. oktober 2023

Stengning av Åmot bro i Sørkedalen

Åmot bro ble stengt fredag 29.september i 18-tiden. Etter en årlig inspeksjon ble det konstatert at brokaret mot skolen holdt på å rase ut. Dette er imidlertid ikke noe nytt for verken Sørkedøler eller kommunens folk.

I august 2022 sendte Sørkedalens vel inn en bekymringsmelding til Bymiljøetaten som gjaldt broens tilstand. Det ble vedlagt bilder som viste at deler av veien hadde rast ut i den ene enden av broen. Velet får ikke noe svar og purrer på et svar senere på høsten samme år. Vi får til svar at det er gjennomført en mindre utbedring i skråningen mot landkaret på brua.

Det vil ligge en midlertidig bro for Åmot bro fram til ny bro er på plass. Det var hele svaret velet fikk.

Sørkedalens vel har også tatt kontakt med faglærer Vegard Berentsen ved Sørkedalen skole. Han kan bekrefte at skolen har sendt to varsler til Bymiljøetaten. Det første varselet ble sendt i uke 26 da skolen hadde sommerskole. Vegard oppdaget at deler av steinbroen, som de benytter under klatring, hadde rast ut. Da kom det en fra Bymiljøetaten og tok bilder. Varsel nummer to ble sendt etter det kraftige regnfallet i slutten av august. Læreren var bekymret for elevene ved skolen som benyttet gangbroen som også er forankret i veibroen. Kommunen sa at de hadde vært på stedet og sjekket, læreren fikk inntrykk av at BYM hadde vært der flere ganger, men de sa også at de ikke hadde sjekket gangbroen spesielt. Det ville de derimot dra ut og sjekke med en gang. I og med at broen ikke ble stengt, så regnet skolen med at alt var trygt og OK.

Det finnes en intern KVU for bygging av ny bro på Åmot. http://www.sorkedalensvel.com/…/KVU_%C3%85mot_bro_2014.pdf

Her står det også at den midlertidige broen som ble lagt over den gamle broen i 2013, må skiftes ut etter 10 år.

Når broen nå er stengt for all ferdsel, så må det i alle fall skje noe med planene om ny bro over elva ved Åmot.

Det er imidlertid ikke uproblematisk for alle beboerne på østsiden av broen som nå må bruke Zinoberveien for å komme til og fra jobb, skole og andre daglige gjøremål.  Zinoberveien er særdeles flomutsatt på høsten, og den har allerede vært stengt på grunn av flom minst fire ganger denne høsten.

Zinoberveien har heller ikke god nok standard med hensyn til framkommelighet for nødetatene, spesielt for brann og redningsetatens biler som er for tunge for veien (maks akseltrykk 8 tonn). Er det flom, så kommer ingen av nødetatene fram med biler.

I løpet av denne helgen, så har kommunen vært og tettet alle hullene i veien. Det hjelper litt for den økte trafikken som nå vil komme i Zinoberveien.

Det er mange som vil bli påvirket av stengningen av Åmot bro.  Spesielt for folk som ikke har bil eller kjører bil og som bruker offentlig kommunikasjon daglig (bussen  fra Sørkedalen skole) for å komme seg til og fra jobb  og skole og til/fra  andre gjøremål, blir det nå veldig problematisk uten broforbindelse ved Åmot.

  • Skolebarna som bor i området hvor broen er stengt, må få skyss til og fra skole. Det blir for langt å gå til Wyllerveien og Bakk for busstransport.
  • Eldre og uføre som bor i samme område, må få transport til sine aktiviteter og gjøremål
  • Ved flom på Zinoberveien må veien via Nordmarka åpnes for at folk skal kunne komme seg på jobb
  • Det må legges en plan for HMS og nødetatene
  • Hva med de mange turistene som tar buss til Sørkedalen skole og legger turen til Finnerud og Kobberhaugen?
  • Hva med skiløypeprepareringen til vinteren?
  • Hva med trafikken langs Zinobereien vinterstid?
  • Landhandelen vil miste mange kunder når store deler av kundegrunnlaget forsvinner.

Ulempene ved stenging av Åmot bro er mange, og det viser viktigheten av at gode løsninger kommer på plass raskt.

For gående og syklende er det særdeles viktig å få på plass en midlertidig løsning raskt. For tiden virker heller ikke stengningen permanent for de gående. Hele helgen fra fredag 29. september til 1. oktober har folk gått over gangdelen av broen. Her må Bymiljøetaten sørge for å sette opp permanente sperringer også for gående slik at folk ikke skal bli forledet til å tro at det er greit å gå over. Broen er jo i ferd med å rase ut!!

Sørkedalens vel ønsker et hastemøte med Bymiljøetaten allerede mandag 2. oktober. Vi ønsker også at Bymiljøetaten inviterer til et informasjonsmøte sammen med Sørkedalens vel for alle beboerne i Sørkedalen, og vi ønsker også at møtet skal avholdes i Sørkedalen slik at alle beboerne får anledning til å møte opp.

Med vennlig hilsen

Styret i Sørkedalens vel

Brevet i pdf-format: Stengning av Åmot bro – brev til BYM 01.10.2023

 

 

<- Tilbake