Ny Åmot bru ferdig sommeren 2017

  1. Etter tidligere gjennomført Konsekvensutredning av 2014 (KVU), har Bymiljøetaten gått inn for gjennomføring av prosjektet etter alternativ 5. (Se vedlegg)
  2. 2. Bymiljøetaten har engasjert konsulentselskapet COWI AS til å utarbeide et Skisseprosjekt med konseptalternativer og et Forprosjekt med kostnadsoverslag med bakgrunn i alternativ 5, som grunnlag for videre vedtak i Bymiljøetaten.
  3. Bymiljøetaten har blitt forelagt et Skisseprosjekt fra COWI AS med ulike broalternativer som er blitt vurdert også i forhold til driftskonsekvenser og miljøkonsekvenser i tillegg til vurdering av teknikk, arkitektur og økonomi. Bymiljøetaten har valgt det vedlagte brokonsept «Sprengverksbro i betong», som grunnlag for utarbeidelse av et forprosjekt med kostnadsoverslag. (Se vedlegg)
  4. Det skal umiddelbart utføres trefelling for å få utført grunnundersøkelser i den aktuelle vei og brotrase.
  5. Tillatelser til trefelling foreligger fra grunneier nord for Heggelielva: Løvenskiold Skog, og grunneier syd for Heggelielva: Diderik Løvenskiold
  6. Der arbeides for å få ferdigstilt et forprosjekt med kostnadsoverslag og et anbudsgrunnlag for en totalentrepriseforespørsel før sommeren 2016.
  7. Det tas sikte på oppstart av byggearbeidene høsten 2016. og en ferdigstillelse av ny vei og bro til sommeren 2017.

Last ned vedlegg her (pdf)

Skisse

<- Tilbake