Oppstart av veiarbeid i Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass

Arbeidet med å oppgradere bil, gang- og sykkelveien fra porterboligene og 320 meter i retning Bogstad gård har startet. Sjarmøretappen inn mot gården skal restaureres med ny treallè og steingjerdet langs veien skal settes i stand.

Arbeidet vil være ferdigstilt vinteren 2022. Prosjektet vil være uten aktivitet i sommerferien fra 15. juli – 8.august.  

Åpen bilvei i hele anleggsperioden

Under hele anleggsperioden vil bilveien holdes åpen, men trafikken vil bli manuelt dirigert når arbeidene pågår. Da blir kapasiteten begrenset. Det vil ikke være behov for lysregulering etter arbeidstid om ettermiddagen eller i helgene, slik at da vil to kjørefelt vil være tilgjengelig. Kapasiteten blir allikevel redusert da gjennomkjøringen er i et anleggsområde.

Det vil etableres en midlertidig gang- og sykkeltrasè på utsiden av prosjektområdet som går gjennom Bogstad camping. Denne vil tilrettelegges og være åpen gjennom hele prosjektperioden.

Anleggsarbeidets fremdriftsplan er lagt opp på en slik måte at det skal medføre minst mulig ulemper for alle som berøres. Informasjon om kritiske anleggsperioder og utvikling deles her slik at det skal være mulig å følge utviklingen. Endringer vil kunne påløpe, og er de vesentlige vil det bli informert om her.

To kritiske anleggsperioder

Redusert fremkommelighet på bilveien og noe støy må påregnes. Det er særlig to kritiske anleggsperioder i prosjektet som vil påvirke fremkommeligheten vesentlig med ulike typer arbeid.

Den første perioden er planlagt å bli i perioden fra 22. april til 11. mai. Da vil det arbeides med trefelling, vegetasjonsrydding og demontering av den historiske muren mot campingplassen. Det vil bli benyttet manuell dirigering under disse arbeidene.  Den andre perioden vil være i perioden 1. juni til 15. juli.  Da legges biltrafikken ut på en midlertidig vei. Det vil være ferdsel i begge felt, men det må påregnes redusert fremkommelighet ved inn– og utkjøring av anleggsområdet.

Tiltak for å redusere turtrafikken

På generelt grunnlag vil vi oppfordre alle innbyggere som bruker veien, og som har et valg, om å ta bussen fremfor bilen. Videre vil vi oppfordre alle byens innbyggere som vil på tur, å benytte Østmarka og Maridalen, særlig i de kritiske anleggsperiodene. Dette vil hjelpe innbyggerne mye og vil redusere muligheten for kødannelse.

Oppdatert informasjon vil legges tilgjengelig her på websiden «Slik bygger vi Oslo»: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/oppgradering-av-sorkedalsveien-nordover-fra-peder-ankers-plass/.

Har du spørsmål så ta kontakt med prosjektets nabokontakt Jostein på telefon: 986 24 967.

Fremdriftsplanen er delt inn i seks faser (med forbehold om endringer):

Forberedende fase: April​​

– Sikring av kulturminner og rydding

– Fra kobling av veilys

– Tilrettelegging av trasé for gang og sykkel

– Trefelling/vegetasjonsrydding

Anleggsfase 1: Fra mai-juni

– Etablering av ny gang- og tursti, vurdering om det blir nødvendig med sprengningsarbeid/ og behov for eventuelt en nabovarsel.

– Fjerning av asfalt på turvei

– Omlegging av kjøremønster for fase 2

– Asfaltering på midlertidig bilvei

– Graving av kabelgrøft  

Anleggsfase 2: Fra juni- 15. juli

– Etablering av ny vei og vurdering om det blir nødvendig med sprengningsarbeid/ og behov for eventuelt ennabovarsel

Etablering av grøfter og sideareal

Anleggsfase 3: Fra 8. august- september

Midlertidig bilvei tas ned

– Montering av skilt og mastefundamenter

– Utlegging av jord for trær/overflatearbeid

– Montering av nytt belysningsanlegg

Anleggsfase 4: September

Masseutskiftning på veiens endepartier – nattarbeid

Asfaltering av kjørebanens endepartier – nattarbeid

– Setting av kantstein

– Veimerking

Avsluttende fase: Oktober – november

– Planting av trær

– Istandsetting av området

Byggeplassen rigges ned

<- Tilbake