Riving av Åmot bru – Zinoberveien ny hoedfartsåre for halve Sørkedalen

Til

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Etatsdirektør Hans Edvardsen

Sak: Riving av Åmot bru i Sørkedalen, konsekvenser i byggeperioden.

Sørkedalens Vel og mange organisasjoner og enkeltpersoner i Sørkedalen har de siste 1 – 2 uker hatt et stort engasjement i forbindelse med at vi ved en tilfeldighet fikk vite at Åmot bru i Sørkedalen skulle rives og bygges opp på nytt.

Å få en ny bro er i seg selv en god nyhet for dalens befolkning og for alle som benytter broen daglig, som beboere, i forbindelse med yrkesmessige oppdrag eller til og fra fritidsaktiviteter. Prosjektledelsen har forutsatt at Zinoberveien skal være adkomst til denne delen av dalen i de 4 månedene byggeperioden skal vare.

Alle som har litt lokalkunnskap eller som måtte sette seg inn i de lokale forholdene, forstår at dette ikke på noen måte er en akseptabel løsning verken av sikkerhetsmessige eller trafikale grunner.

Det er åpenbart at prosjektledelsen ikke har foretatt en utredning av konsekvensene og heller ikke satt seg inn i de lokale forholdene i forbindelse med dette prosjektet.

Resultatet av innspillene fra dalens organisasjoner og befolkning er at det nå planlegges en gangbro over elven og at en strekning på 30 meter i Zinoberveien utbedres. Åpenbart har ikke prosjektledelsen sett alvoret i konsekvensene ved å stenge den passasjen i Sørkedalen som denne broen er. Det er gjort en rekke henvendelser til prosjektledelsen, kommunale instanser og politikere fra lokale organisasjoner og fra bydel Vestre Aker uten at noen synes å ha forstått mulige konsekvenser av det man er i ferd med å gjennomføre.

På vegne av dalens befolkning og alle dette berører forventer vi at arbeidet som allerede er igangsatt, umiddelbart stoppes og at det gjøres en utredning av de konsekvenser som vil oppstå i anleggsperioden. Det må tilrettelegges for å kunne gjennomføre prosjektet på en slik måte at det ikke gambles med folks liv og helse og at det ikke får økonomiske konsekvenser for noen parter.

Følgende konsekvenser må utredes:

–      Hvordan skal man sikre at redningsetater, brann og sykebiler har full adkomst til Sørkedalen øst i hele byggeperioden? Problemene med Zinoberveien i forbindelse med regnvær og vinterføre er beskrevet og dokumentert av dalens befolkning, uten at dette har vært hensyntatt på behørig måte.

–      Hvordan vil det påvirke Sørkedalen skole og Markaskolen?

–      Konsekvenser for friluftsfolket. Den mest populære del av Sørkedalen vil i praksis bli stengt for turister mesteparten av skisesongen. Skiforeningen protesterer kraftig.

–      Konsekvenser for løypeprepareringen Skiforeningen gjennomfører.

–      Hvordan vil en stengning av Åmot bro påvirke næringsvirksomhetene i området, herunder Kikut, Finnerud, Kobberhaugen, Studenterhytta, Rødekors hytta på Finnerud, 3 hestesportsentere og Sørkedalen Landhandel?

–      Tåler Zinoberveien trafikkbelastningen dersom Åmot bro stenges ifm anleggsarbeidet? Hva vil dette innebære ift gårdstun mv langs Zinoberveien?

–      Hvilke tiltak skal man i vintersesongen eventuelt iverksette i bakkene ved Ringereike for å unngå trafikkaos og ulykker?

–      Når nå broen skal skiftes ut, er det riktig å legge den nye broen samme sted som den gamle tatt i betraktning hvor trafikkfarlig og vanskelig denne passasjen er, spesielt på vintertid? Burde man nå benytte anledningen til å flytte broen litt lenger oppover elven for å få en mindre bratt og svingete krysning av elven?

–      Kostnadene ved de alternative løsningene må utredes, både for anleggsperioden og permanent.

Vi forventer at arbeidet stoppes og at det gjennomføres en helhetlig utredning av anleggsarbeidet med ny bro på Åmot hvor alle relevante forhold vurderes.

Hvis Zinoberveien i det hele tatt skal kunne avta all trafikk som ellers vil gå over Aamot bro må det foretas betydelige utbedringer, herunder gjøre denne i stand til å tåle akseltrykket til brannbiler. Ut fra hva vi har brakt på det rene vil dette koste tilsvarende det det vil koste å lage en midlertidig bro i anleggstiden. I stedet for å vurdere den mest fornuftige løsningen ser Oslo kommune altså ut til å velge å påføre lokalbefolkningen og øvrige brukere av dalen betydelige ulemper og betydelig risiko.

Sørkedalens befolkning er provosert over kommunens opptreden i denne saken, med manglende varsling og manglende vurdering av de betydelige konsekvenser en stenging av broen vil ha. Hvis ikke ansvarlige myndigheter nå tar denne saken alvorlig er vi redde for at enkeltpersoner i dalen kan iverksette aksjoner for å hindre riving av eksisterende bro.

Ingen er tjent med at denne saken eskalerer ut over det den allerede har gjort. Vi ser derfor frem til å motta Bymiljøetatens positive tilbakemelding på det ovenstående.

 

Sørkedalen, den 2. oktober 2013

For Sørkedalens Vel

  Odd Holter

 

Kopi til:

Byrådsleder Stian Berger Røsland

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen

<- Tilbake