Sørkedalen – i går, i dag … i morgen?

Det er unikt at en hovedstad innenfor sine grenser har så opprinnelige og godt bevarte jord- og skogbruksbygder og kulturlandskap som Sørkedalen og Maridalen. Maridalen er varig vernet som landskapsvernområde etter naturvernloven.

Sørkedalen må med grunnlag i markaloven sikres varig vern som  jord- og skogbruksbygd, kulturlandskap, rekreasjonsområde og levende lokalsamfunn.

Dette dokumentet er oppdatert etter at det ble lagt fram på vellets årsmøte 22.03.2017. Dersom noe annet ikke er angitt under «Kommunedelplan», står forslagene til tiltak som er aktuelle å vurdere for undertegnedes regning. Tiltaksforslagene forutsettes drøftet og avklart  i den forestående planprosessen.

Vellets behandling av Sørkedalen skole vil bli behandlet på  det førstkommende styremøtet.

Kommentarer/forslag/spørsmål kan rettes til janmartinfredriksen@gmail com

Last ned dokumentet her

<- Tilbake