Bred veiskulder

 

Velet har i lengre tid prøvd å få møte med Byråden uten hell, og vi har nå slått oss sammen med Maridalen som har de samme utfordringene som oss, for at vi kanskje kan få en større stemme. Slik lyder det siste brevet vi sendte til byråden:

 

 

Byråd Ola Elvestuen                                                        Sørkedalen 25.10.2012
Rådhuset

Reguleringsalternativ bred veiskulder langs Sørkedalsveien fra Bogstadalleen til Skansebakken. (Jan M. Fredriksen)

Bystyret har vedtatt at det skal utarbeides en kulturlandskapsplan for Sørkedalen.
Arbeidsgruppa for kulturlandskapsplanen er kjent med at Samferdselsetaten bare ønsker å utarbeide et reguleringsplanforslag for  gang- og sykkelvei.
For Maridalen fattet Bystyret  20.07.2007 følgende vedtak:

«Det anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien»

I Maridalen arbeider Samferdselsetaten både med et gang- og sykkelveialternativ og et veiskulderalternativ.
Maridalen ble vernet som landskapsvernområde etter naturvernloven i 2001.
”Formålet med vernet er å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet i Maridalen som en helhet, og med de biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi området dets verdifulle karakter.”

I verneforskriftens §IV, pkt.1, står det

”Alle inngrep som vesentlig kan endre naturmiljøet eller landskapets art eller karakter er forbudt. ”
Videre står det i Forvaltningsplanen for Maridalen i pkt 7.4.1:

”Det er et mål å knytte sammen og oppruste gamle ferdselsveier og stier slik at de gir et mest mulig sammenhengende nett for ferdsel i Maridalen, og med tilknytning til skogsbilveiene i Marka. Turveiene gis god tilknytning til tilliggende boligområder og byens gang- og sykkelveinett.”
Formålet med en kulturlandskapsplan for Sørkedalen er den samme som for Maridalen.
Det samme gjelder vern mot inngrep og målet om å knytte sammen og oppruste gamle ferdselsveier og stier.
Forholdene i Maridalen og Sørkedalen er helt like både når det gjelder brukergrupper, bruksintensitet, trafikksituasjon og hensynet til dyrket mark og landskap.I brevet datert 20.08.2010 fra MD til Oslo kommune om tillatelse til oppstart av reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Sørkedalen i henhold til markaloven, står det bl.a:

«Bedre trafikksikkerhet for gående og syklende vil gjøre Sørkedalen mer tilgjengelig for disse og vil derfor ha positiv virkning for friluftslivet. Kommunen må imidlertid velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn som loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.»

Videre: «Kommunen må i planarbeidet utrede ulike alternativer, herunder et alternativ med utbedring av Zinoberveien med mulig forlengelse til Bogstad, og et alternativ med redusert hastighet og bred veiskulder som alternativ til separat gang- og sykkelvei dersom man velger trase langs Sørkedalsveien».

 I tilknytning til MDs oppstartsbrev kan det opplyses om at det i dag er bilfrie alternativer for gående og «tursyklister» fra Ankerveien til Zinoberveien. Etter at tverrveien til Wyllerløypa er bygget, er også biltrafikken i Zinoberveien fram til Wyllerkrysset kraftig redusert. Biltrafikken i Zinoberveien videre til Åmot er også liten. Både Maridalen vel og Sørkedalens vel er helt klare på at bred veiskulder vil være den beste løsningen i begge dalførene

Maridalens Venner uttaler i brev datert 13.09.2012 til Hjellnes Consult AS bl.a:
«Skulder langs Maridalsveien.

Landeveissyklistene og enkelte andre syklister vil ikke benytte en separat gang-, sykkelvei og vil sykle på kjøreveien. Vi foreslår derfor at Maridalsveien, som i dag har asfalt i ca 8 meters bredde på asfalten, utvides til 9 m asfalt hvor kjørefeltene merkes med 6 m mellom de hvite stripene (ingen gul midtlinje) og 1,5 m asfaltert skulder på hver side. Skiltet hastighet maks. 60 km/t.

Dette er et begrenset tiltak i forhold til landskapet og dyrket mark og bør kunne aksepteres i forhold til verneforskriften».
For det videre arbeidet med kulturlandskapsplanen for Sørkedalen, er det meget viktig at det blir utarbeidet et reguleringsalternativ for bred veiskulder.

Arbeidsgruppa viser til Maridalen Venners forslag om 9 meter asfaltert bredde, 6 meter mellom de hvite stripene og 1,5 meter asfaltert skulder på hver side, skiltet hastighet 60 km/t. og ber om at det blir utarbeidet reguleringsforslag for dette alternativet i tillegg til separat gang- og sykkelveialternativet.

<- Tilbake